Experiment de vedere, Kids’ Lab – Chimia Distractiva

Experiment de vedere. Și experimente pentru vedere. Cu viziune vegetarianismă

Între aceste științe chimia ocupă un loc central și copiii sunt implicați în experimente interesante pentru a căpăta cunoștințe de bază în acest domeniu într-un mod plăcut și memorabil. Proiectul a fost lansat în în Ludwigshafen, Germania, derulându-se în prezent în peste 35 de țări în carede copii și tineri au descoperit lumea fascinanta a chimiei prin intermediul acestor experimente. Temele centrale ale experimentelor sunt apa și nutriția sănătoasă, ceea ce le permite micilor cercetători să înțeleagă rolul important al chimiei în viața noastră de experiment de vedere cu zi. În cadrul celor trei experimente interesante care vizează apa copiii invață cum să curețe apa murdară; cum să ajute la păstrarea apei în sol, pentru agricultură, mai ales în zonele secetoase; și cum să facă diferența între acizi și baze în cadrul unui experiment memorabil din punct de vedere vizual.

Articolul 3 Prezenta directivă se aplică la utilizarea animalelor în experimente care sunt realizate pentru unul din următoarele scopuri: a dezvoltarea, producerea și testarea experiment de vedere, eficienței și inocuității medicamentelor, produselor alimentare și altor substanțe sau produse; i pentru prevenirea, profilaxia, diagnosticarea experiment de vedere tratarea bolii, a stărilor de sănătate precare sau a altor anomalii sau a efectelor lor la om, animale sau plante; ii pentru evaluarea, detectarea, controlul sau modificarea caracteristicilor fiziologice la om, animale sau plante; b protecția mediului natural în interesul sănătății sau bunăstării omului și animalului.

Articolul 4 Fiecare stat membru asigură că experimentele care utilizează animale considerate pe cale de dispariție în temeiul apendicelui 1 la Convenția privind comerțul internațional cu specii de faună și floră sălbatică pe cale de dispariție și al anexei C, partea 1, la Regulamentul CEE nr. Articolul 5 Statele membre asigură că, în ceea ce privește îngrijirea și adăposturile animalelor în general: a toate animalele utilizate în scopuri experimentale au un adăpost, un mediu natural, cel puțin o oarecare libertate de mișcare, hrană, apă și îngrijire necesare pentru sănătatea și bunăstarea lor; b orice restricție privind măsura în care un animal utilizat în scopuri experimentale poate să-și satisfacă nevoile fiziologice și etologice este limitată la strictul necesar; c condițiile fizice în care animalele sunt crescute, ținute sau folosite trebuie verificate zilnic; d bunăstarea și starea de sănătate a animalelor utilizate în scopuri experimentale sunt observate de către o persoană competentă, pentru a se preveni orice durere sau orice suferință, spaimă sau răni de durată inutile; e se iau măsuri pentru a asigura că orice defect sau suferință constatate sunt eliminate în cel mai scurt timp.

5 CRAZY EXPERIMENTS With Coca Cola \u0026 Mentos !!!

Pentru punerea experiment de vedere aplicare a dispozițiilor literelor a și bstatele membre se inspiră din orientările din anexa II. Articolul 6 1 Fiecare stat membru desemnează autoritatea sau autoritățile responsabile pentru verificarea aducerii la îndeplinire corecte a dispozițiilor prezentei directive. Articolul 7 1 Experimentele se realizează numai de către persoane autorizate competente sau sub directa responsabilitate a unei astfel de persoane, sau în cazul în care proiectul experimental sau orice alt proiect științific în cauză este autorizat în conformitate cu dispozițiile legislației naționale.

Atunci când se alege între experimente, se selectează cele care utilizează un număr minim de animale, implică animale cu cel mai scăzut grad de sensibilitate neurofiziologică, cauzează cea mai puțină durere, suferință, spaimă sau rănire de durată și care sunt vor oferi, cel mai probabil, rezultate satisfăcătoare.

Și experimente pentru vedere. Cu viziune vegetarianismă

Experimentele pe animale capturate din sălbăticie pot fi realizate numai în cazul în care experimentele pe alte animale nu sunt suficiente pentru scopurile acestora.

Experimentele în cauză sunt supuse dispozițiilor prevăzute la articolul 8. Măsurile descrise la articolul 9 se iau în toate cazurile. Articolul 8 1 Toate experimentele se realizează sub anestezie generală sau locală. În astfel de cazuri, se adoptă acte cu putere de lege sau acte administrative, pentru a asigura că nici un astfel de experiment nu este realizat inutil.

experiment de vedere

Anestezia ar trebui folosită în cazul vitamine și vedere grave care pot provoca dureri intense. Articolul 9 1 La sfârșitul oricărui experiment, se decide dacă animalul trebuie păstrat în viață sau sacrificat printr-o metodă umană, cu condiția să nu fie ținut în viață în cazul în care, deși este din nou sănătos din toate celelalte privințe, este posibil să rămână în continuare experiment de vedere o durere sau o suferință permanentă.

Se poate, cu toate acestea, deroga de la condițiile stabilite la prezenta literă atunci când, după părerea unui medic veterinar, animalul nu va suferi ca urmare a unei astfel de derogări; b un animal nu este păstrat în viață sau nu poate beneficia de dispozițiile articolului 5 cu privire la bunăstarea lui, acesta este sacrificat printr-o metodă umană cât mai curând posibil.

Axați testele pe câte o variabilă odată.

Articolul 10 Statele membre asigură că orice reutilizare a animalelor în experimente experiment de vedere compatibilă cu dispozițiile prezentei directive.

În special, un animal trebuie folosit o singură dată în experimente care presupun dureri intense, frică sau suferințe echivalente. Articolul 11 Sub rezerva celorlalte dispoziții ale prezentei directive, atunci este necesar pentru scopurile legitime ale experimentului, autoritatea poate permite ca experiment de vedere în cauză să fie lăsat liber, cu condiția să i se fi acordat toate îngrijirile necesare pentru a i se salvgarda bunăstarea, atât timp cât starea lui de sănătate permite acest lucru și nu există nici un pericol pentru sănătatea publică și pentru mediu.

Articolul 12 1 Statele membre experiment de vedere proceduri prin care experimentele sau detalii cu privire la persoanele care le efectuează sunt notificate în prealabil autorității. Autoritatea întreprinde acțiuni juridice sau administrative corespunzătoare în cazul în care nu este convinsă că experimentul este de o importanță suficientă pentru a îndeplini nevoile esențiale ale omului sau animalelor. Articolul 13 1 Pe baza cererilor de autorizare, a notificărilor primite și a rapoartelor prezentate, autoritatea din fiecare stat membru colectează și face publice pe cât posibil în mod periodic informațiile satistice privind utilizarea experiment de vedere referitoare la: a numărul și felul animalelor utilizate în experimente; b numărul animalelor, pe categorii selectate, utilizate în experimentele menționate la articolul 3; c numărul animalelor, pe categorii selectate, utilizate în experimentele impuse de legislație.

Articolul 14 Persoanele care efectuează experimente sau participă la ele și persoanele care îngrijesc animalele utilizate în experimente, inclusiv în funcții de supraveghere, au o educație și o formare adecvate.

Urmărește-ne

În special, persoanele care realizează sau supraveghează derularea experimentelor trebuie să fi beneficiat de formare într-o disciplină științifică relevantă pentru lucrările experimentale întreprinse și trebuie să fie capabile să manipuleze și să îngrijească animalele de experiment de vedere de asemenea, aceste persoane experiment de vedere să fi dovedit autorităților că au atins un nivel de formare suficient pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

Articolul 15 Unitățile experiment de vedere creștere și unitățile furnizoare trebuie să fie aprobate sau înregistrate de autoritate și să îndeplinească cerințele de la articolele 5 și 14, cu excepția cazurilor în care se acordă o scutire în conformitate cu articolul 19 alineatul 4 sau cu articolul O unitate furnizoare obține animale numai de la o unitate de creștere sau dintr-o altă unitate furnizoare, cu excepția cazului în care animalul a fost importat legal și nu este un animal sălbăticit sau vagabond.

Scutirile generale sau speciale de la această ultimă dispoziție pot fi acordate unei unități furnizoare în conformitate cu dispozițiile stabilite de autoritate. Articolul 16 Aprobarea sau înregistrarea prevăzute la articolul 15 trebuie să menționeze persoana competentă responsabilă de unitate, care este însărcinată cu administrarea sau organizează administrarea experiment de vedere corespunzătoare a animalelor crescute sau ținute în unitate, cu asigurarea respectării dispozițiilor articolelor 5 și Articolul 17 1 Unitățile de creștere experiment de vedere unitățile furnizoare înregistrează numărul și speciile de animale vândute sau furnizate, datele la care acestea au fost vândute sau furnizate, numele și adresa destinatarului, precum și numărul și speciile de animale care au murit în timpul șederii la unitatea de creștere sau la unitatea furnizoare în cauză.

4 thoughts on “Experiment pentru copii cu vedere”

Aceste registre se păstrează pe o perioadă de cel puțin trei ani de la data ultimei înregistrări și sunt supuse unor inspecții periodice de către funcționarii autorității. Articolul 18 1 Fiecare câine, pisică sau primat non-uman din orice unitate de creștere, unitate furnizoare sau unitate de utilizare primește, înainte experiment de vedere a fi înțărcat, o marcă de identificare individuală în modul cel mai puțin dureros posibil, cu excepția cazurilor prevăzute la alineatul 3.

Articolul 19 1 Unitatea de utilizare este înregistrată sau aprobată de autoritate. Se adoptă dispoziții pentru a dota unitatea de utilizare cu instalații și echipamente potrivite pentru speciile de animale utilizate și pentru realizarea experimentelor care se efectuează în acel loc; proiectarea, construcția și metoda de funcționare a unităților de utilizare asigură că experimentele sunt realizate cât se poate de eficient, cu scopul de a obține rezultate consecvente cu un număr minim de animale și un grad minim de durere, suferință, spaimă sau răni de durată.

Animalele crescute se utilizează oricând este posibil.

experiment de vedere

Animalele vagabonde din speciile domestice nu se folosesc în experimente. O scutire generală făcută în condițiile din prezentului alineat nu se poate extinde la câini și pisici vagabonde.

experiment de vedere

În special, aceste registre conțin numărul și speciile tuturor animalelor achiziționate, de la cine au fost achiziționate și data sosirii lor. Astfel de registre se păstrează timp de minim trei ani și se prezintă autorității care le cere.

Cine suntem

Unitățile de utilizare sunt supuse unei inspecții periodice de către reprezentanții autorității. Articolul 20 Atunci când unitățile de utilizare cresc animale pentru a le folosi în experiment în propriile lor clădiri, este necesară o singură înregistrare sau aprobare în sensul articolelor 15 și Cu toate acestea, unitățile trebuie să se conformeze dispozițiilor relevante ale prezentei directive privind unitățile de creștere și de utilizare.

Articolul 21 Animalele din speciile enumerate la anexa I care urmează să fie utilizate în experimente sunt experiment de vedere de fermă, cu excepția cazului în care s-a obținut o scutire experiment de vedere sau specială în conformitate cu dispozițiile stabilite de autoritate.

experiment de vedere

Articolul 22 1 Pentru a evita orice risc de dublare în cadrul experimentelor destinate să respecte dispozițiile legislațiilor naționale sau comunitare privind sănătatea și securitatea, statele membre recunosc, pe cât posibil, valabilitatea datelor generate de experimentele realizate pe teritoriul altui stat membru, cu excepția cazului în care sunt necesare testări suplimentare pentru protecția sănătății publice și a securității. Articolul 23 1 Comisia și statele membre încurajează cercetarea în scopul dezvoltării și validării tehnicilor alternative care ar putea asigura același nivel de informații ca cel obținut din experimentele efectuate pe animale, dar care utilizează animale mai puține sau proceduri mai puțin dureroase și întreprind orice alte acțiuni pe care le consideră necesare pentru a încuraja cercetarea în acest domeniu.

Comisia și statele membre monitorizează tendințele din domeniul metodelor experimentale.

Creați experimente care să dea rezultate clare - Google Ads Ajutor

Articolul 24 Prezenta directivă nu limitează dreptul statelor membre de a aplica sau adopta măsuri mai stricte pentru a asigura protecția animalelor utilizate în scopuri experimentale sau pentru controlul și limitarea utilizării animalelor pentru experimente.

În special, statele membre pot condiționa experimentele sau programele de lucru notificate în conformitate cu dispozițiile articolului 12 alineatul 1 de obținerea unei autorizații prealabile.

  • Acuitate vizuală negativă
  • Kids’ Lab – Chimia Distractiva
  • Experiment pentru copii cu vedere
  • Traducere "experimentation" în română - Experiment de vedere

Articolul 25 1 Statele membre iau măsurile necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 24 ianuarie Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta. Articolul 26 La intervale regulate care nu depășesc trei ani și pentru prima dată la cinci ani de la notificarea prezentei directive, statele membre informează Comisia cu privire la măsurile luate în acest domeniu și furnizează un rezumat adecvat al informațiilor colectate în conformitate cu dispozițiile articolului Comisia întocmește un raport destinat Consiliului și Parlamentului European.

Articolul 27 Prezenta directivă se adresează statelor membre. Adoptată la Bruxelles, 24 noiembrie Pentru Consiliu.